HJEM  |   NYHEDER/BESKEDER   |   BESTYRELSEN/KONTAKT   |   PRISER   |   OM MOTOCROSS   |   VEDTÆGTER

Vedtægter

 

---

§ 1

Navn

 

Klubbens navn er Farum‑Lynge Motocross Klub, forkortet FLM med hjemstedskommune Furesø.

 

§ 2

Formål

 

Formålet med klubben er at varetage medlemmernes interesse indenfor Motocross samt at skabe et godt sammenhold omkring sporten.

Aktiviteterne sker i samarbejde med DMU og D.I.F.

 

§ 3

Medlemskab

 

Medlemmer optages fra det fyldte 3. år.

 

§ 4

Indmeldelse

 

Indmeldelse skal ske skriftligt, indtil 18 år med forældrenes samtykke.

 

§5

Kontingent

 

Kontingentet fastsættes én gang årligt af generalforsamlingen og betales helårligt forud.

Ved for sen betaling pålægges et gebyr på kr. 50,00

 

§ 6

Udmeldelse

 

Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. november. Mere end én måneds restance medfører udelukkelse fra medlemskab. Ved genindmeldelse skal evt. restance betales, samt et tillægsgebyr på kr. 50.00.

 

§ 7

Generalforsamling

 

Generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Indvarsling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

 § 8

Forslag til generalforsamling

 

Forslag eller vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsam-lingen, skal være indsendt til klubbens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

§ 9

Dagsorden

 

Ved indvarsling af generalforsamling tilstilles medlemmerne dagorden bilagt revideret regnskab. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

1)              Valg af dirigent

2)              Beretning

3)              Forelæggelse af regnskab

4)              Vedtagelse af kontingent

5)              Behandling af indkomne forslag

6)              Valg

7)              Eventuelt

 

§ 10

Afstemning

 

For at afgive stemme på generalforsamlingen er personligt fremmøde en forudsætning. Afstemning foretages skriftligt, og kun medlemmer, der er fyldt 14 år, med gyldigt medlemskab, kan afgive stemme.

 

§ 11

Bestyrelse

 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer hvoraf mindst 1 skal være aktiv kører. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år. Valg til bestyrelsen sker for to år ad gangen således, at henholdsvis 2 og 2 medlemmer er på valg hvert andet år. Den aktive kører vælges for et år ad gangen. Der vælges endvidere 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Tegningsret har formand og forretningsfører (kasserer).

§ 12

Regnskab

 

Regnskabet er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren under bestyrelsens tilsyn og ansvar.

 

§ 13

Ekstraordiner generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne ønsker dette.

 

§ 14

Opløsning

 

Klubben kan opløses på en generalforsamling med mindst 2/3 af medlemmernes stemmer.

Såfremt der ikke er fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer indkaldes til en Ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. På denne kræves mindst 3/4 af de fremmødtes stemmer for en vedtagelse.

Hvad der på tidspunktet for opløsningen måtte tilhøre klubben anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til et almennyttigt formål, primært med sigte på ungdomsarbejde.

 

NB: Noter desuden, at FLM udsender al info på mail, så sørg derfor for, at din mail er opdateret til den konto du bruger hos DMU.

 

§ 15

Arbejdsdage

alle med en aktiv motocross-licens i Farum-Lynge Motocross Klub, skal aflægge to arbejdsdage (10 timer) i SLMK i løbet af året. Det bliver den ansvarlige i SLMK der kommer til at stå for at overse disse, og vi følger det system de allerede har kørende. Deres årskalender ligger allerede i den Facebook-gruppe der hedder SLMK Kun For Medlemmer, så der kan man hele tiden følge med i hvornår der er arbejdsdag.

 

Skulle man ikke have nået sine arbejdsdage til slut på sæsonen, så koster det 300 kroner for hver misset dag, og altså 600 kroner i alt, hvis man misser begge dage. Et beløb der alternativt også kan betales fra start, ønsker man ikke at deltage i arbejdsdagene.

 

 

 

 

LINKS

-

-

-

-

Danmarks Motor Union   |   MX-IndeX   |   Kejserdalen   |   Hedeland   |   Hagerup

(C) Farum-Lynge Motocrossklub/#591 Designs